Siirry suoraan sisältöön

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

BBI GROUP OY ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 23.9.2021

1 Rekisterinpitäjä

BBI Group Oy
Y-tunnus 1859078-2
Osoite : Kehäkuja 6, 05460 Hyvinkää

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Jari Noppa
Puhelin: 020 7350230
Sähköposti:  [email protected]
BBI Group Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

3 Rekisterin nimi

BBI Group Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on BBI Group Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa myös toimeksiantoihin välttämättömästi liittyviä muita henkilötietoja, joita voivat olla asiakkaan vastapuolet, yhteistyökumppanit ja näiden asiamiehet ja neuvonantajat.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitaminen niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen ja toteuttaminen.
Käytämme sivustollamme (www.bbi.fi) Google Analytics ja Google Ads –palveluita, jotka voivat kerätä, tallentaa ja käyttää sivuston käyttäjistä yksilöiviä tietoja, kuten käyttäjän IP-osoite, ikä, sijainti, sukupuoli ja tietoja muista käyttäjän kiinostuksen kohteista. Google Ads –palvelu voi käyttää tietoja sivuston käyttäjän profilointiin ja mainonnan kohdentamiseen profiloinnin perusteella.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:
Nimi, koulutus, työnantaja, tehtävänimike, henkilötunnus, asiakasnumero, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
Rekisteröityä mahdollisesti koskevaa vakuutusta ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja. Palvelujen ostoon ja maksuihin liittyviä tietoja sekä muistiinpanoja. Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6 Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja BBI Group Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta.
Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
Rekisteriin voidaan lisätä myös BBI Group Oy:n tai rekisteröidyn yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiön toimittamia tietoja.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

BBI Group Oy:n keräämiä asiakastietoja ei luovuteta BBI Group Oy:n ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Kolmannen osapuolen evästeiden avulla kerättyjä tietoja saa käyttöönsä BBI Group Oy:n lisäksi sivullamme ”Evästeet” listatut kolmannet osapuolet.
BBI Group Oy:n keräämiä asiakastietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Komannen osapuolen evästeiden avulla kerättyjä evästeitä tallennetaan Euroopan talousalueen lisäksi Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin.

9 Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä.
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10 Profilointi

BBI Group Oy ei tee mitään asiakastietoihin liittyvää profilointia.
www.bbi.fi-sivustolla käyttämämme Google Analytics ja Google Ads –palvelut profiloivat sivun käyttäjiä tavalla joka on kuvattu dokumentissa Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja (https://policies.google.com/technologies/partner-sites). Näitä palveluita käytetään vain käyttäjille jotka ovat valinneet ”Hyväksy kaikki evästeet” sivustolla näkyvästä valikosta. Lisätietoa BBI Group Oy:n käyttämistä kolmannen osapuolen evästeistä saat sivulta Evästeet.

11 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita BBI Group Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on BBI Group Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.
Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.
BBI Group Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Google Analytics –palvelun ja muiden kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä voi kieltäytyä sivun Evästeet lopussa olevasta valinnasta. Kolmannen osapuolen evästeitä ei käytetä mikäli ”Hyväksy kaikki evästeet” ei ole valittuna.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja BBI Group Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa BBI Group Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12.4 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä BBI Group Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

13 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä BBI Group Oy:öön.

  • Sähköpostitse: [email protected]
  • Postitse osoitteeseen: BBI Group Oy Kehäkuja 6, 05460 Hyvinkää

BBI Group Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.